x
logo

Q&A

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Gdzie będzie zlokalizowana inwestycja?

Inwestycja będzie realizowana na terenie województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego, w powiatach: białogardzkim, koszalińskim, szczecineckim, złotowskim oraz pilskim.

Prace przebiegać będą w gminach: Świeszyno, Tychowo, Bobolice, Polanów, Biały Bór, Szczecinek, Okonek, Złotów, Tarnówka, Krajenka i Kaczory

Każda trasa linii projektowana jest w oparciu o obowiązujące normy, możliwości techniczne, uwarunkowania społeczne, środowiskowe oraz ekonomiczne. Najważniejszym kryterium jest bezpieczeństwo oraz maksymalne możliwe oddalenie od zabudowań mieszkalnych. Wstępne propozycje tras przedstawiane są władzom gmin, a następnie mieszkańcom podczas spotkań,  w czasie których można zgłaszać uwagi i propozycje optymalizacji trasy. Wszystkie głosy są następnie szczegółowo analizowane przez PSE.

Po co budować nową linię, skoro prąd dochodzi już do użytkowników?

By energia mogła dotrzeć do odbiorców końcowych należy ją najpierw przesłać z elektrowni i innych źródeł wytwórczych do stacji elektroenergetycznej dystrybutora, gdzie zostanie rozdzielona i skąd trafi do punktów docelowych.

Urządzenia i linie energetyczne zużywają się lub dochodzą do granic swojej wydajności, dlatego konieczna jest ich modernizacja oraz budowa nowych, by w przyszłości utrzymać bezpieczny poziom dostaw energii do naszych domów, zakładów przemysłowych i instytucji – szkół, szpitali czy urzędów. 

Jakie prace obejmuje inwestycja?

W ramach procesu inwestycyjnego będziemy realizowali cały szereg działań, zarówno formalnoprawnych, jak i operacyjnych, zmierzających do wybudowania nowej linii. Są to m.in. prace projektowe, inwentaryzacja środowiskowa oraz przygotowanie raportu o uwarunkowaniach środowiskowych, prace geologiczne, archeologiczne, administracyjne w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, w tym Pozwolenia na Budowę. Następnie wybudowane zostaną fundamenty, na których będziemy ustawiali konstrukcje słupów i podwiesimy przewody. Zwieńczeniem tych wszystkich działań jest zawsze wykonanie testów, sprawdzających czy sieć działa prawidłowo, zakończone uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie i włączeniem linii do Krajowego Systemu Energetycznego.

Jakie kryteria decydują o przebiegu trasy elektroenergetycznej linii przesyłowej?

PSE projektując i budując sieci elektroenergetyczne dokładają wszelkich starań, aby ich przebieg i działanie były jak najmniej uciążliwe dla mieszkańców oraz środowiska naturalnego. Na etapie planowania sprawdzane są uwarunkowania społeczne, środowiskowe, planistyczne i projektowe w celu wypracowania optymalnej trasy linii. Następnie wykonywana jest inwentaryzacja przyrodnicza i konsultacje społeczne dla opracowywanego projektu trasy oraz wskazywane wszystkie ewentualne kolizje z zabudowaniami, infrastrukturą i ważnymi elementami przyrody. Pod uwagę bierze się charakter i gęstość zabudowy, obszary chronione i cenne środowiskowo, a także istniejącą i planowaną infrastrukturę. Wyniki takiej analizy są publikowane w raporcie oddziaływania inwestycji na środowisko, z którym wszyscy mieszkańcy gmin mogą się zapoznać. Proponowany przebieg trasy linii konsultowany są ze wszystkimi zainteresowanymi urzędami oraz mieszkańcami, a uwagi zebrane w toku takich konsultacji służą  zoptymalizowaniu trasy pod względem społecznym.

Jakie ograniczenia wynikają z powstania nowej linii?

Ograniczenia dotyczą wyłącznie obszaru „pasa technologicznego”, o szerokości 70 metrów wzdłuż całej linii (2 x 35 metrów od osi linii). W obrębie pasa nie można budować budynków mieszkalnych, ani sadzić drzew o docelowej wysokości powyżej 3 metrów. Jednak poza granicą pasa nie ma żadnych ograniczeń w użytkowaniu nieruchomości, a jej przeznaczenie, np. rolnicze nie ulega zmianie.

Jakie jest oddziaływanie linii na zdrowie człowieka? (Pojawiają się głosy, że linie mają szkodliwy wpływy na zdrowie ludzi. Czy to prawda?)

Prowadzone od 150 lat badania nad wpływem pola elektromagnetycznego na organizmy żywe nie potwierdzają jego  negatywnego oddziaływania. Przebywanie ludzi w otoczeniu linii elektroenergetycznych jest całkowicie bezpieczne. Światowa Organizacja Zdrowia, która od lat analizuje wyniki badań w tym zakresie, zalicza linie elektroenergetyczne do tej samej grupy czynników mających wpływ na zdrowie, co spożywanie kawy lub konserwowych warzyw. Wszystkie eksploatowane w Polsce linie najwyższych napięć muszą spełniać surowe wymogi  prawa polskiego i europejskiego w zakresie bezpieczeństwa oraz oddziaływania na środowisko naturalne, w tym na zdrowie i życie ludzi. Specjalnie powołane do tego instytucje sprawdzają i dbają, by nie zostały przekroczone dopuszczalne normy zarówno jeśli chodzi o pole elektryczne, jak i magnetyczne oraz poziom hałasu.

Jakie działania podejmują PSE w celu ograniczania wpływu linii na otoczenie?

W celu zmniejszenia oddziaływania pola elektromagnetycznego zachowywana jest odpowiednia wysokość zawieszenia przewodów nad ziemią.

Aby zmniejszyć szum generowany przez linie stosuje się nowoczesne przewody „wiązkowe” oraz izolatory, dzięki którym montowane linie hałasują zdecydowanie mniej, niż te stosowane w minionych latach.

Trasę linii wytycza się w taki sposób, aby ograniczyć jej długość oraz powierzchnię, którą zajmuje. Dodatkowo jej przebieg planuje się tak, aby zminimalizować wycinkę lasu lub innego drzewostanu, a także ingerencję w krajobraz o wyjątkowych walorach widokowych.

Jakie rozwiązania planują zastosować PSE wobec osób, których zabudowania znajdują się w pasie technologicznym?

Planując przebieg trasy staramy się nie projektować jej w pobliżu zabudowań mieszkalnych. Innego rodzaju zabudowa jest dopuszczalna, o ile nie stwarza zagrożenia dla bezpiecznej eksploatacji linii. Każdy przypadek, gdy na planowanym przebiegu linii znajdują się zabudowania, będziemy rozpatrywali indywidualnie.

Ograniczenia spowodowane posadowieniem linii

Wojewoda w decyzji lokalizacyjnej określi zakres i charakter ograniczenia w sposobie korzystania z nieruchomości, które to ograniczenie zostanie wpisane do księgi wieczystej nieruchomości.

W efekcie takiego ograniczenia właściciel zachowuje dotychczasowe prawo własności nieruchomości. W praktyce ograniczenie ma umożliwić inwestorowi wejścia na teren nieruchomości w celu prowadzenia prac budowlanych, a w kolejnych latach prac związanych m.in. z eksploatacją linii, jej remontami oraz usuwaniem ewentualnych awarii. Ograniczenie będzie obejmować jedynie teren niezbędny do realizacji inwestycji oraz obszar pasa technologicznego (o szerokości 70 m – po 35 m od osi budowanej linii w obie strony), w którym nie będzie można wznosić budynków mieszkalnych oraz sadzić drzew powyżej 3 metrów wysokości.

Ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości następuje za odszkodowaniem.

Odszkodowanie za ograniczenie sposobu korzystania z nieruchomości, wynikające z decyzji lokalizacyjnej, zostanie ustalone przez Wojewodę, po zakończeniu realizacji inwestycji, i wtedy zostanie zapłacone przez PSE.

Co to jest pas technologiczny?

W celu zapewnienia strefy ochrony, wzdłuż każdej linii elektroenergetycznej tworzy się tzw. pas technologiczny o szerokości, która pozwala na spełnienie norm oddziaływania. W przypadku linii 400 kV jest to 35 m w obie strony (łącznie 70 m szerokości).W tym pasie występują ograniczenia dotyczące budowy budynków mieszkalnych i budynków przeznaczonych na stały pobyt ludzi oraz maksymalnej wysokości roślinności pod linią. W pasie technologicznym Inwestor ma prawo poruszać się podczas budowy i w przyszłości – podczas konserwacji czy modernizacji linii.

Jakie korzyści przynosi wybudowanie linii przesyłowej?

Główną korzyścią jest zwiększenie bezpieczeństwa ciągłych dostaw energii w całym kraju, regionie i gminie. W wymiarze ogólnopolskim rozbudowa sieci pozwala na zapewnienie połączenia sieci i dystrybucji energii w ramach KSE – między południem a północą Polski. Dodatkowo w związku ze wzrastającym od lat zapotrzebowaniem na moc, nowe linie służą zapewnieniu odpowiedniej ilości energii dostarczanej do odbiorców w całym kraju.

W wymiarze lokalnym nowa linia gwarantuje mieszkańcom i przedsiębiorstwom zwiększenie mocy przyłączeniowej i poprawę pewności zasilania. Sprzyja nowym inwestycjom oraz zwiększa możliwości przyłączania odnawialnych źródeł energii. Zapewnia też stałe wpływy podatkowe do budżetu gminy.